Навчання лексичного матеріалу - курсовая работа

Зміст

Вступ

Розділ І. Загальні відомості про лексику німецької мови

1.1 Лексичні одиниці

1.2 Лексичний припас

1.3 Цілі навчання лексики

1.4 Особливості лексичних одиниць

1.5 Відбір лексичного матеріалу

Розділ ІІ. Бота над лексикою

2.1 Методична типологія

2.2 Послідовність засвоєння лексичних одиниць

2.2.1 Введення і первинне закріплення лексичного матеріалу

2.2.2 Семантизація лексичних одиниць

2.3 Гумор як засіб активізації розумової діяльності

2.4 Випереджувальний способ

2.5 Ситуативний способ

2.6 Типи вправ у навчанні лексики

Висновки

Перечень використаних джерел

Resümee

Вступ

Лексика в системі мовних Навчання лексичного матеріалу - курсовая работа засобів є одним з найважливіших компонентів мовної діяльності. Це визначає її важливе місце на кожному уроці іноземної мови.

Лексика – це той словесний матеріал, яким учні повинні навчитися просто і швидко оперувати у процесі спілкування німецької мовою, через це оволодіння нею – необхідна передумова використання мови як засобу спілкування. Основною метою Навчання лексичного матеріалу - курсовая работа навчання лексики є створення необхідних передумов для формування мовної діяльності.

Упродовж багатьох десятиліть науковці досліджували делему навчання лексичного матеріалу. Існує багато праць на цю тему. Але це питання й до сьогодні залишається актуальним. У цій боті ми спробуємо узагальнити вже відомі знання, конкретизувати їх та дослідити етапи навчання лексичного Навчання лексичного матеріалу - курсовая работа матеріалу, методи, які дають найефективніші результати, прийоми, які допомагають учням краще опановувати та закріплювати нові слова на уроці іноземної мови.

Під час роботи ми будемо застосовувати такі методи, як описовий, порівняльний та дослідницький.

Формування лексичних навичок постійно знаходиться у плані зору учителя. Його завдання полягає у тому, щоб досягти Навчання лексичного матеріалу - курсовая работа повного засвоєння школярами програми лексичного мінімуму, закріпити в їх пам’яті словниковий припас на середньому етапі навчання.

Володіння іноземною мовою передбачає знання певної кількості слів. Проте, 1-го лише знання слів для здійснення мовної діяльності недостатньо. Можна знати багато слів, але не вміти їх використовувати під час спілкування. Для удобного використання лексики Навчання лексичного матеріалу - курсовая работа в мові потрібно піклуватися про розвиток в учнів автоматизовано підбирати слова під час мовлення та включати їх у синтагму і фразу, стежачи за правилами лексичної єдності німецької мови.

Успішне оволодіння іноземними лексичними матеріалами – одна з найважливіших мозгов засвоєння мови. У той же час існують великі труднощі щодо Навчання лексичного матеріалу - курсовая работа накопичення лексичного матеріалу. Одна з обстоятельств цього – безмежність мови, її словникового складу. Для досягнення досить швидких итогів необхідно обмежити обсяг виучуваного лексичного матеріалу, ретельно вибирати перспективні напрями засвоєння мови. Це може бути лексика повсякденного спілкування, тема і зміст якої достатньо відображені у підручниках, а також у численних розмовниках та Навчання лексичного матеріалу - курсовая работа посібниках з німецької мови.

Розділ І. Загальні відомості про лексику німецької мови 1.1 Лексичні одиниці

Нередко лексику ототожнюють зі словами. Дійсно, у нашій уяві лексика складається, головним чином, зі слів. Сюди належать так звані кореневі, безафіксні слова (dasBuch, duFeder, vergessen); складні (dieTischlampe); похідні (fontgehen, freundlich). Одиницею навчання лексичного матеріалу є лексична одиниця Навчання лексичного матеріалу - курсовая работа (ЛО), яка може бути не лише словом. Лінгвістичні критерії і методичні міркування дозволяють віднести до лексики інші одиниці, які також, як і слова, що цілісно відтворюються в мовленні, а також означають один будь-який предмет дійсності. До розряду лексичних одиниць слід віднести:

1.слово (schön);

2.стійкі/сталі Навчання лексичного матеріалу - курсовая работа словосполучення: номінативні (не переосмислені): dieFreiePeutscheJugena, MeldderAebeit; фразеологічні (переосмислені): esliegtaufderHand, aufkeinenFall, sichanetwasmachen;

3.клішировані звороти (вирази), так звані "готові" речення (тобто такі, що не змінюються у мовленні): esverstehtsichvonselbst, entschuldigenSie, bitbe … wasgibtesNeues? Wasistlos?

З методичної та психологічної точки зору всі ці зовнішньо різні мовленнєві одиниці поєднуються тим, що учні засвоюють їх Навчання лексичного матеріалу - курсовая работа у цілісному вигляді і вживаються в мовленні на основі єдиного словесного стереотипу, який формується за допомогою лексичних вправ [3, с.159].

Систематичне накопичення учнями словникового припасу, його постійне розширення – одне з головних завдань навчання іноземної мови. Без знання слів неможливо ні висловити, ні зрозуміти навіть найелементарнішої фрази. Але, вивчивши навіть велику Навчання лексичного матеріалу - курсовая работа кількість, слів можна не зуміти висловитися, у чому у всій час переконався один із видатних методистів минулого Франсуа Гуен. Готуючись до поїздки в Німеччину, він вивчив весь словник, але, прибувши до країни, так і не зміг нічого зрозуміти і висловити по-німецьки. Крах способу заучування окремих слів все-же виявився для Навчання лексичного матеріалу - курсовая работа нього корисним: пошук інших шляхів оволодіння іноземною мовою привів французького методиста до створення відомих "серій Гуена" [1, с.84].

Відомо, що 1-го лише запам’ятовування лексики для удобного оволодіння мовою недостатньо: потрібно засвоїти слововживання. Це і важче і легше, ніж просте заучування вокабуляра. Важче тому, що слововживання потребує не тільки знання слів Навчання лексичного матеріалу - курсовая работа (derTisch – стіл; стіл – derTisch), але й мозгіння маніпулювати ними в ході висловлювань (dieTischelagenimHof; dieFamiliesaß amTisch); легше тому, що маніпулювання лексикою в ході висловлювань дає можливість глибше її осмислювати і краще запам’ятовувати.

Отже, головне в навчанні лексики – досягти того, щоб учні оволоділи слововживанням. Це складне завдання вирішується у Навчання лексичного матеріалу - курсовая работа двох качествах: необхідно не тільки вживати лексику у власному мовленні, а й розуміти її в мовленні інших. В методиці довгий час вважалось, що, навчившись говорити, ті, хто вивчають іноземну мову, тим більше здатні розуміти матеріал, який вживають. Проте мовна практика не підтверджує цієї думки. Виявляється, навіть добре Навчання лексичного матеріалу - курсовая работа засвоєне слово нередко важко впізнати, так як на письмі, а особливо – в усному мовленні воно всюди "маскується" під новим оточенням, змінюючи своє основне значення і зовнішній вигляд, ніби повертаючись до нас своєю незвичайною стороною. Виявляється, що способи здійснення діяльності того, хто гласить, з 1-го боку, і діяльності того, хто слухає Навчання лексичного матеріалу - курсовая работа – з другого, мають свої особливості, які потребують диференційованого підходу в навчанні як при поясненні, так і, особливо, у вправах. Звідси випливає, що слова, які увійшли до словникового мінімуму учнів, повинні засвоюватися ними подвійно: як в інтересах говоріння (репродуктивний нюанс), так і в інтересах читання і слухання (рецептивний нюанс) [3, с.160].

1.2 Лексичний припас Навчання лексичного матеріалу - курсовая работа

Розрізняють активний, пасивний та потенціальний лексичний припас. Активний припас порівняно обмежений. Він формується в итогі ґрунтовного опрацювання матеріалу і використовується у висловлюваннях і на письмі. Письмовий припас значно ширший і на його основі будується процес читання і сприймання чужого мовлення на слух. Названі дві категорії лексичного матеріалу постійно Навчання лексичного матеріалу - курсовая работа змінюються, зокрема розширюються в міру збагачення досвіду людини. У навчанні іноземної мови потрібна особлива увага, тому що знання формуються протягом усього періоду навчання.

До потенціального припасу відносять:

– складні і похідні слова, побудовані з передбачених в мінімумі основ за знайомими словотвірними моделями;

– інтернаціональні слова, які зберігають в німецькій і Навчання лексичного матеріалу - курсовая работа рідній мові идентиченість звучання і написання і загальність значення;

– ряд спів значень багатозначних слів, які семантизуються в опорі на знання головного значення.

В.А.Бухбіндер визначає реальний і потенціальний словниковий припас. Вся лексика мінімуму виновата бути засвоєна удобно упродовж курсу вивчення іноземної мови, забезпечуючи розвиток їх продуктивної і рецептивної Навчання лексичного матеріалу - курсовая работа мовної діяльності, тому вона відноситься до реального словникового припасу. Разом з тим потрібно про водити боту, внаслідок якої прищеплюється разуміння впізнавати і розуміти словникові одиниці, які зустрічаються вперше, але мають знайомі елементи, опора на які дає можливість досягнути їх розуміння. Так, зустрівши при читанні чи аудіюванні слова derFederball, derFallschirm, dieLokomotive Навчання лексичного матеріалу - курсовая работа та інші, учень може виявити значення цих слів із складових їх основ та афіксів (derFederball = doFeder + derBall = "м’яч з пір’я" = "волан") чи за подібністю з аналогічними словами рідної мови (dieLokomotive = локомотив). Подібні слова В.А.Бухбіндер відносить до потенціального словникового припасу.

Знання іноземної мови асоціюється зі знанням слів Навчання лексичного матеріалу - курсовая работа, в той час, як володіння мовою – з лексичними навичками, які саме й забезпечують функціонування лексичної одиниці у спілкуванні.

Оволодіння іноземної лексики можна уявити як певну послідовність дій зі сприйняття лексичних одиниць, ознайомлення з їх змістовою стороною, їх осмислення, запам’ятовування, а також набуття навичок вживання й розпізнавання лексичних одиниць Навчання лексичного матеріалу - курсовая работа в мовленні.

З методичної точки зору цей складний процес включає велику кількість компонентів. Основними з их є: подання, пояснення, різноманітні вправи для тренування і застосування контролю над процесом становлення і формування лексичних навичок.

Можливості розуміти невивчену лексику зростають в контексті, оскільки контекст, по-перше, полегшує семантизацію слів Навчання лексичного матеріалу - курсовая работа потенціального припасу, по-друге, дозволяє визначати значення багатьох слів незалежно від їх форми і складу, через здогадування. Звичайно, здогадування повинно мати підстави, не перетворюватись в мимовільне вгадування. Семантизація слів, яка відноситься до потенціального припасу учнів, як і лексичне здогадування, повинні спеціально вивчатися [5, с.18].

Нині діюча програма вимагає оволодіти за весь Навчання лексичного матеріалу - курсовая работа курс навчання 1000 лексичними одиницями. Ця кількість "покриває" певне число мовленнєвих ситуацій і засвоюється, як правило, уже в VІІІ класі. Один урок німецької мови в тиждень у VІІІ – Х класах служить удосконаленню навичок володіння уже засвоєною лексикою в даному об’ємі. Завдання навчання читання текстів, в яких зустрічається більш широкий діапазон Навчання лексичного матеріалу - курсовая работа лексики, вимагає, однак, певного розширення пасивного словникового припасу учнів шляхом формування їх потенціального словника, головним чином, за рахунок домашнього читання.

Ще один резерв розширення потенціального словникового припасу використовується, якщо навчати розуміти ряд слів, що зустрічаються у тексті (усному чи письмовому), які не входять у словниковий мінімум, але доступні для Навчання лексичного матеріалу - курсовая работа розуміння у зв’язку з наявністю їх знайомих елементів.

За деякими підрахунками, на основі лексичних одиниць словника-мінімума може бути забезпечене розуміння при читанні і аудіюванні ще 2500 – 3000 слів потенціального словникового припасу. Крім того, рецептивний припас буде збагачуватись за рахунок мовної і контекстуальної здогадки.

Отже, за курс навчання учні повинні Навчання лексичного матеріалу - курсовая работа засвоїти 850 лексичних одиниць, які входять у їх реальний словниковий припас як найбільш вживані і цінні для шкільного курсу. Всі вони повинні бути завжди "під рукой" не тільки при говорінні, а й при читанні та аудіюванні. Учень повинен швидко і безпомилково згадати потрібне слово і вимовити його, утворити Навчання лексичного матеріалу - курсовая работа потрібну граматичну форму і сполучити його з іншими словами за змістом усього висловлення. При рецептивному засвоєнні, у такій кількості слів, які можна потенціально зрозуміти, потрібно впізнати слово, відрізнивши його від усіх йому подібних, визначити на основі формально виражених ознак нрав його зв’язків з іншими словами і після Навчання лексичного матеріалу - курсовая работа цього його значення в даному контексті [7, с.90].

1.3 Цілі навчання лексики

Уточнення складу лексичних одиниць і завдань навчання лексики дозволяє сформулювати головну практичну мету словесної роботи в середній школі: рецептивне і репродуктивне оволодіння словами, усталеними зворотами, клішованими зворотами в ході формування їх реального і розширення потенціального словникового припасу, а також розвиток лексичної Навчання лексичного матеріалу - курсовая работа здогадки в інтересах навчання говоріння, читання і аудіювання іноземної мовою.

Крім того, в середній школі в ході оволодіння лексикою вирішуються також загальноосвітні завдання. Хоча на уроках іноземної мови не відбувається ознайомлення з мовними поняттями, було б некорректно припускати, що навчання позбавлено освітньої цінності: остання складається не стільки Навчання лексичного матеріалу - курсовая работа з оволодіння новими поняттями, скільки зі збагачення уже існуючих. Так, засвоюючи іншомовну лексику, учень стикається з новим методом позначення осознать, відомих йому з попереднього досвіду й закріплених рідною мовою. Перед ним розкриваються нові способи членування іноземною мовою явищ навколишнього середовища за допомогою своєрідної мережі лексико-семантичних відношень, властивих цій Навчання лексичного матеріалу - курсовая работа мові. Ознайомлення з мовним методом позначення осознать стимулює їх більш всестороннє і глибоке осмислення, в тому числі і в ході наявних чи не наявних порівнянь виучуваних лексичних одиниць з еквівалентними одиницями рідної мови. Подібні мисленнєві операції мають значну освітню цінність [3, с.162].

Щодо освітньої мети, то вона полягає, головним чином Навчання лексичного матеріалу - курсовая работа, у розширенні і поглибленні осознать, які знайомі з попереднього досвіду. Так, німецьке слово dünn означає не тільки "узкий", а й "рідкий". Дієслово kommen означає "наблизитися будь-яким методом", в той час як українська мова для вираження цього поняття має дієслова: "придти", "прибігти", "приїхати" та інші. Таким чином, kommen може Навчання лексичного матеріалу - курсовая работа потребувати уточнень, щоб передати повний зміст цих дієслів. Таких прикладів є дуже багато.

Наступна мета навчання лексики – виховна. Можна помітити, що повною мірою виховна дія на учнів виявляється лише при навчанні мовленнєвої діяльності, если виховує не окреме слово, а закінчену думку. Хоча це цілком справедливо, проте не слід забувати Навчання лексичного матеріалу - курсовая работа, що для вираження соціально значущого змісту не много 1-го лише задуму, потрібен достатній припас мовних засобів. Вирішення виховних завдань потребує включення в готовий словник учнів семантично вартісних слів, які відповідають ситуативному і тематичному напрямку її мови, які допомагають досягнути комунікативних цілей, реалізації виховних нюансів навчання.

Метою навчання лексичної сторони усного мовлення Навчання лексичного матеріалу - курсовая работа є оволодіння будівельним матерікрасном для здійснення усно-мовного спілкування, тобто безпосередніми засобами передачі осознать, думки в цілому.

Психологи вважають, що слова – найважливіші засоби (інструменти) другої сигнальної системи. Відображуючи дійсність і називаючи поняття, вони зберігаються у згорнутій формі в нашій довготривалій пам’яті.

Тому при слововживанні в усному Навчання лексичного матеріалу - курсовая работа мовленні рідною мовою ми передусім:

а) добуваємо потрібне слово, необхіденьке для реалізації нашої мовленнєвої інтенції, задуму із довготривалої пам’яті (операція виклику, вибору слова);

б) потім включаємо його в мовленнєвий потік, який виникає у певних комунікативних цілях, зіштовхуючи, поєднуючи його з іншими словами.

Під час навчання іноземної мови повинні Навчання лексичного матеріалу - курсовая работа здійснюватися не дві, а три дії (операції):

1) ввести слова в довготривалу пам’ять;

2) викликати їх у випадку необхідності, активізувати їх;

3) спонукати до включення слова в мовленнєву ланку (у зв’язне мовлення) з урахуванням його парадигматичного і синтагматичного нюансів.

Таким чином, учень повинен:

а) зрозуміти і запам’ятати іншомовне слово Навчання лексичного матеріалу - курсовая работа, його значення, звукову і графічну форму;

б) вибрати саме його для здійснення певної комунікативної ситуації;

в) вміти вживати його у мовленні поряд з іншими словами.

З усіх цих дій саме остання є найбільш складною, тому що здесь лексика, з 1-го боку, невіддільна від граматики. З іншого боку, лексика Навчання лексичного матеріалу - курсовая работа мови, яка вивчається, може вступати у протиріччя з лексикою рідної мови, бо лексична валентність в рідній мові та іноземній нередко не співпадає. Так, наприклад, збіг лексичної поєднуваності слів в українській і німецькій мовах можуть служити словосполучення:

das Haupt der Familie – голова сім’ї

Наприклад, не збігається:

ніс корабля – der Bug (а не Навчання лексичного матеріалу - курсовая работа Nace!) der Schiffes.

З точки зору рідної мови нередко не вмотивовано вживання прийменника. Звідси випливають труднощі при включенні слів у мовлення, які ґрунтуються на інтерференції рідної та іноземної мов.

Значні труднощі для засвоєння викликає незбіг об’єму значень українського та німецького слова, наприклад: в українській мові дієслово зустрічати Навчання лексичного матеріалу - курсовая работа має ширше значення і може виражатися трьома німецькими дієсловами: treffen, begegnen, empfangen. Це ускладнює вибір слова. Ускладнює вибір німецьких слів і їх словотвірна специфіка: велика кількість складних і складених слів, їх невмотивованість створення (зі словотвірним афіксом і без нього, наприклад: derFrühlingswind, але: derWerbstwing [11, с.78]. Наявність цих труднощів робить необхідною боту Навчання лексичного матеріалу - курсовая работа як над ізольованими словами, так і над словами у контексті.

При цьому для нас суттєво, що при навчанні лексичної сторони говоріння (і письма) ми йдемо від змісту → до форми і вживання; при навчанні лексичної сторони аудіювання і читання – від форми → її вживання → до значення.

1.4 Особливості лексичних одиниць

Дехто вважає Навчання лексичного матеріалу - курсовая работа, що слово – це, головним чином, його форма, звучання, інші – що це його значення. Так, нерідко на уроці заучують "слова", повторюючи їх без осмислення змісту. Іноді не звертають уваги на перекручування звукового вигляду слова, аби лише значення було зрозумілим. В обох випадках мовлення учнів зазнає збитків. Верно організована словникова бота Навчання лексичного матеріалу - курсовая работа виновата враховувати, що слово (взагалі лексична одиниця) – це мовний символ, який має певну єдність, гармонію змісту і форми. Із цього головного положення випливають інші, що характеризують лексичні одиниці з різних сторін і потребують обліку в навчанні:

1. Під формою слова слід розуміти "матерію звучання" – його звукову оболонку Навчання лексичного матеріалу - курсовая работа, яка сприймається на слух. На основі слухового сприйняття формується психічне уявлення, образ слова, що бере участь у його сприйнятті та відтворенні. У писемному мовленні слово виступає у графічній формі, яка нередко не має повної відповідності зі звуковою. В навчанні лексики потрібно враховувати особливості вимови і написання лексичних одиниць, що Навчання лексичного матеріалу - курсовая работа вивчаються. В основі оволодіння лексичної одиниці лежить її складний слухо-зорово-моторний образ, який формується у ході введення і пояснення лексики і стабілізується в ході мовного тренування і практики.

2. Змістову сторону слова утворює його значення, в якому закріплюються психологічні уявлення про позначуваний даним словом предмет чи явище дійсності. Існування слова (лексичної одиниці Навчання лексичного матеріалу - курсовая работа) і його функціонування визначається єдністю його форми і змісту. При цьому обидві сторони слова варіюються: у певних випадках вимова може змінюватися; значення реалізується у більшості випадків в кількох лексико-семантичних варіантах (dieFeder – перо, ручка; finden – знаходити, вважати, dieDecke – ковдра, стеля, кришка).

3. Вживання слова пов’язане з його граматичним оформленням Навчання лексичного матеріалу - курсовая работа, завдяки якому воно утворює різні словоформи: gut – busser, sprechen – sprach.

4. Поряд з власними "внутрішніми" властивостями, слову властиві також особливі "зовнішні" ознаки – здатність поєднуватися з іншими словами, завдяки чому утворюються словосполучення, а з их – синтагми і фрази. Сполучуваність – досить важлива функціональна черта слова. Опрацювання сполучуваності – важливий нюанс у Навчання лексичного матеріалу - курсовая работа навчанні лексики, який підштовхує учнів до володіння репродуктивними видами мовної діяльності. щоб оволодіти лексикою, потрібно виконувати велику кількість вправ на сполучуваність [3, с.163].


1.5 Відбір лексичного матеріалу

Відбір лексичного мінімуму необхідно проводити, тому що неможливо, по-перше, повністю засвоїти словниковий склад німецької мови, який охоплює сотні тисяч лексичних одиниць; по-друге Навчання лексичного матеріалу - курсовая работа, у практиці спілкування люди використовують обмежений словниковий припас, який обслуговує ті чи інші сфери комунікації; по-третє, лексичні одиниці розрізняються за своїми комунікативними цінностями: одні з их придатні для вживання у будь-якій комунікації (це і є найбільш уживана лексика), інші характерні тільки для однієї чи кількох суміжних комунікативних сфер. Ці Навчання лексичного матеріалу - курсовая работа міркування дають можливість визначити сущность і завдання відбору лексики, які полягають у виділенні за допомогою певних критеріїв частини словникового припасу мови, які відповідають можливостям і цілям курсу навчання німецької мови в основній школі.

Итог відбору лексики оформлюється у вигляді словника-мінімума і враховується создателями підручників, посібників, збірників Навчання лексичного матеріалу - курсовая работа, текстів для домашнього читання під час їх складання [2, с.110].

Таким чином, учитель стикається лише з результатом відбору – складом лексичних одиниць, які включені у тексти і вправи підручника. Разом з тим, доцільно ознайомитися з основними принципами цього відбору для того, щоб отримати повніше уявлення про вживання лексичних одиниць і Навчання лексичного матеріалу - курсовая работа творчо підходити до проблеми відбору лексики.

Під лексичною одиницею розуміють не тільки слово, а й стійке словосполучення, оскільки воно як структурно визначена частина лексичної системи мови виступає в мовленні неподільно, самостійно, тобто не конструюється кожен раз поновой, а включається в висловлення у готовому вигляді. Стійкість словосполучення проявляється у фіксованому положенні Навчання лексичного матеріалу - курсовая работа його членів, які неможливо ні замінити іншими, ні поміняти місцями: FreieDeutscheJugend.

Стійкі словосполучення можуть бути і фразеологізованими, якщо у их хоча б один компонент зазнав переосмислення: sichanetwasmachen"взятись за щось"; esliegtaufderHand"ясно"; "разумеется".

Згідно з теорією І.В.Рахманова, критерії вживання лексики потрібно розділяти на дві групи: основні Навчання лексичного матеріалу - курсовая работа і допоміжні.

До основних належать:

1.Сполучуваність, під якою розуміють здатність лексичних одиниць вступати в сполучення з іншими одиницями у процесі утворення фрази, яку використовують у мовленнєвому акті.

2.Семантична цілісність, під якою розуміють вибір лексичних одиниць, які виражають найважливіші поняття з різних сфер людської діяльності.

3.Стилістична необмеженість, у відповідності до якої Навчання лексичного матеріалу - курсовая работа при відборі словника-мінімума перевага надається нейтральному лексичному матеріалу, що враховує специфіку повсякденно-побутового мовлення і книжно-писемного стилю.

Це дозволяє залишити за межами мінімуму все, що тяжіє до вузько направлених і спеціалізованих сфер спілкування, в тому числі діалектизми, термінологію, архаїзми, арго.

Практика відбору показала, що слів, які відповідають цим трьом Навчання лексичного матеріалу - курсовая работа критеріям, дуже багато, так як вони не "вкладаються" у шкільний курс навчання. Тому необхідно продовжувати "просіювання" слів через сито додаткових критеріїв, до яких відносять: багатозначність, словотвірна здатність, частотність, будівельна спроможність.

Отже, ці принципи показують, що дуже тяжко і ретельно визначається частота вживання кожної лексичної одиниці перед тим, як її Навчання лексичного матеріалу - курсовая работа включити до мінімального словникового припасу, наскільки серйозно потрібно підходити до відбору лексики на всіх етапах навчання німецької мови у школі [17, с.38].

Поряд із цим в текстах, а іноді й у підручниках, зустрічаються лексичні одиниці, значення яких для більшості учнів без спеціального звертання до словника залишається не відкритим. Помилкове включення Навчання лексичного матеріалу - курсовая работа таких одиниць до механізму пояснення і вправ призводить до того, що натреновуються лексичні явища, які не приносять користі комунікації і робиться це за рахунок дійсно потрібної лексики, на боту з якою не вистачає часу.

Щоб запобігти цьому, мінімальний словниковий припас повинен стати настільною книгою і надійним орієнтиром для Навчання лексичного матеріалу - курсовая работа кожного вчителя.

Розділ ІІ. Бота над лексикою 2.1 Методична типологія

Після здійснення відбору лексичних одиниць необхідно оцінити ступінь тяжкості їх засвоєння: одні слова запам’ятовуються просто, швидко входять у мовлення учнів; для володіння іншими потрібно затратити багато часу та зусиль. Складність засвоєння і вживання різних слів неоднакова. На Навчання лексичного матеріалу - курсовая работа жалко, у практиці викладання німецької мови можна нерідко спостерігати, що лексичні одиниці подаються на уроці полностью однаково, без урахування нраву лексичної складності.

Існує багато методів групування і систематизації словникового складу мови, розроблених лексикологією, однак методична типологія пропонує групування особливого типу: за кількісними і якісними показниками складності і засвоєння. Від Навчання лексичного матеріалу - курсовая работа чого вони залежать? Здесь грають роль також такі властивості лексичних одиниць, як:

1) складність вимови, яка виникає, если у звуковому складі слова є звуки, їх сполучення, особливості акцентування, які викликають труднощі;

2) труднощі написання;

3) труднощі в семантиці;

а) багатозначні слова складніші, ніж однозначні;

б) абстрактні – складніші, ніж конкретні;

в) слова з переносним значенням Навчання лексичного матеріалу - курсовая работа складніші, ніж слова, що мають пряме значення;

г) рядові слова, які частково чи повністю втратили лексичне значення, складніші, ніж слова з яскраво вираженим лексичним значення;

4) складнощі, пов’язані з кількістю та інформативністю знаків, які утворюють певну лексичну одиницю: більш складними є дуже короткі чи довгі слова, легше Навчання лексичного матеріалу - курсовая работа засвоюються слова середньої довжини. Наявність у слові рідкісних (інформативних) знаків полегшує їх сприйняття (наприклад, Qu – в слові dieQuelle, x – в dieAxt).

Врахування перерахованих факторів дає можливість оцінити абсолютну складність лексичної одиниці, яка залежить від притаманних їй постійних властивостей. Але складність може змінюватись, якщо ця одиниця в ході роботи над лексикою потрапляє в Навчання лексичного матеріалу - курсовая работа різні умови, сприятливі чи несприятливі для її засвоєння. Так, якщо учитель подає відразу два слова, идентичені одне на 1-го за звучанням (scherzen – schmerzen), цілком можлива інтерференція за формальною идентиченістю. Лексичні одиниці у "прозорому" оточенні, серед уже відомих слів, краще сприймаються і засвоюються, і, навпаки, сполучення в одному Навчання лексичного матеріалу - курсовая работа реченні незнайомих чи недостатньо добре засвоєих одиниць підвищує їх складність. Остання також залежить від вибраного учителем прийому ведення лексики: непродуктивне пред’явлення ізольованої одиниці, в той час як її виключення в різні групи – за тематичною, словотвірною, семантичною спільністю, а також різні контексти, які передбачають її сполучувались з уже Навчання лексичного матеріалу - курсовая работа засвоєними словами, підсилює опору на можливі асоціації, які допомагають у запам’ятовуванні. Корисні диференціювальні вправи, які фіксують увагу учнів та тих елементах розрізнення, які, звичайно, не беруться до уваги, але мають вплив при засвоєнні: sitzen – setzen, lernen – lehnen [3, с.168].

Виходячи з даних методичної типології, в навчанні лексики доцільно враховувати наступні рекомендації:

1. Так Навчання лексичного матеріалу - курсовая работа як лексичні одиниці володіють різною складністю для засвоєння, слід в інтересах продуктивності навчання лексики оцінювати складність лексичних одиниць, які будуть засвоюватись і формувати їх у групи, більш чи менш однорідні з точки зору нраву і ступеня складності засвоювання.

2. Слід передбачити способи, які застосовуються до кожної групи, для зниження Навчання лексичного матеріалу - курсовая работа лексичної складності.

3. Введення і пояснення повинні орієнтуватися на ті сторони лексичних одиниць, які викликають труднощі, і шукати шляхи їх вирішення, щоб полегшити сприйняття і підвищити ефективність наступних тренувань і практики.

4. Вирішення лексичних труднощів здійснюється, головним чином, такими шляхами: ізоляцією складних слів від подібних, включення виучуваних одиниць в Навчання лексичного матеріалу - курсовая работа різні сполучення і асоціативні зв’язки, а також виконання диференціювальних вправ, які полегшують розрізнення похожих ознак лексичних одиниць.

5. Можна вказати на конкретні ознаки, які слід використовувати для визначення ступеня складності і засвоєння іноземної мови [24, с.150].

Більш складними лексичними одиницями В.А.Бухбіндер вважає:

1) найкоротші і найдовші (на відміну від середніх Навчання лексичного матеріалу - курсовая работа за довжиною);

2) ті, що виражають абстрактні поняття (на відміну від конкретних);

3) з ослабленою лексичною семантикою: setzen (inKenntnis, inBewegung, inBetrieb) – на відміну від слів з яскраво вираженою семантикою: dasMesser, lessen;

4) рядові слова: der, so, indem, halben;

5) багатозначні (на відміну від однозначних);

6) переосмислені складні і похідні слова: begneifen, derAusschuß;

7) фразеологічні сполучення;

8) мовні кліше Навчання лексичного матеріалу - курсовая работа, особливо ті, що складаються з чотирьох і більше слів: eskommtaufkeinenFallindieFrage.

Кожну лексичну одиницю можна розглядати на різних диференційних рівнях дослідження мови. На кожному з их зустрічаються певні специфічні лексичні труднощі.

1.Звуковий склад слова, наприклад, може мати прості чи складні для вимови звуки і звукосполучення. Складні звуки можуть потребувати Навчання лексичного матеріалу - курсовая работа аналіз елементів артикуляції для подолання труднощів у вимові. Кількість таких елементів може служити основою для підрахунків складності звукової сторони лексичної одинці. Так, у слові derTischler можна передбачити дві такі складності: вимова [t] без палаталізації і з аспірацією у зв’язку з поєднанням цього звука з наступним [і] і Навчання лексичного матеріалу - курсовая работа вимова [l] без натяку на палаталізацію перед голосним [ə].

2.Графічний склад слова служить для фіксації його звукового складу на письмі. Проте, не йдеться про їх повний збіг, внаслідок чого набір символів графічного коду (букв) може не відповідати набору символів акустичного коду (звуків). Так, слово derTischlerмає у своєму складі шість звуків Навчання лексичного матеріалу - курсовая работа, проте фіксується на письмі за допомогою восьми букв. Буквосполучення sch, яке використовується в німецькій мові для позначення звука [ʃ], буде для учнів певною складністю, що слід враховувати, если слово засвоюється не тільки в усній, але й письмовій формі.

3.Семантичний склад слова чи значення слова може мати різну екстралінгвістичну ориентированість, тобто володіти:

1) конкретною Навчання лексичного матеріалу - курсовая работа предметною відносністю (der Tisch, die Klasse, der Valter; geben, lesen, sitzen. Ці слова у більшості випадків однозначні, вони не вирізняються розгалуженою системою додаткових значень і можуть бути успішно семантизовані з опорою на зорову наочність;

2) переважно абстрактивною віднесеністю (die Freude, die Sache, der Sinn; klar, heiken). Ці Навчання лексичного матеріалу - курсовая работа слова в більшості випадків багатозначні, вони вирізняються відгалуженою системою додаткових значень і не можуть бути семантизовані в опорі на зорову наочність: die Sache – річ, предмет, справа; der Sinn – розум, зміст, смисл, значення [17, с.41].

Виходить, що слова з відхиленим, абстрактним значенням дещо складніші для оволодіння (використання) в мовленні, ніж слова з речовим, конкретним Навчання лексичного матеріалу - курсовая работа значенням;

3) переважно функціональною відносністю, если значення лексичної одиниці послаблене і саме по собі недостатньо виражене, проте значно рельєфніше виступають її різноманітні функції, тобто реалізація у різних сполученнях, які мають кожного разу інше значення. Прикладом лексичної одиниці з яскраво вираженою функціональною ориентированістю може бути слово setzen, про яке Навчання лексичного матеріалу - курсовая работа в деяких сполученнях можливо точно сказати, що воно означає: 1. садити; 2. Bevegung~ приводити (в рух); 3. inBetrib ~ приводити в діло, пускати (завод, виробництво); 4. inGang ~ пускати в хід що-небудь; 5. eineFrist ~ встановлювати термін; 6. aufsSpiel ~ ризикувати, ставити що-небудь на карту. Аналогічними особливостями володіють і такі слова як machen, tun, kommen, fühnen, fri, kurz Навчання лексичного матеріалу - курсовая работа, neu. Бота над подібними лексичними одиницями пов’язана, головним чином, з їх контекстуальним пред’явленням і сполучуваністю, в якій проявляються ті чи інші функції певної лексичної одиниці. Чим більше сполучень виникає в ході реалізації слова в різноманітних контекстах, тим більше часу і зусиль доводиться витрачати на демонстрацію цих Навчання лексичного матеріалу - курсовая работа комплексів і їх опрацювання у вправах;

4) переважно конструктивними (граматичними) властивостями, при яких власне лексичні значення повністю чи частково втрачаються. Сюди відносяться рядові слова – прийменники, займенники, сполучники (mit, zu, dieser, allein, ohne). Труднощі в определенному вживанні цих слів пов’язані з нравом граматичних функцій, які виконує кожне з их Навчання лексичного матеріалу - курсовая работа [24, с.148]. Так, прийменник mit володіє значенням "разом", "з": mitihnen, mitdenFreunden; крім того, він виражає ідею "орудності": mitderFeder, mitHana, mitdemBus; він також вживається зі словами, що виражають суб’єктивне відношення: mitFreude, mitVergnüngen; вживається він і для визначення віку: mit 29 Jahren. Вимір ступеня складності у цьому випадку пов’язаний зі Навчання лексичного матеріалу - курсовая работа встановленням кількості і нраву виконуваних словом конструктивних функцій.

4.Кількісний склад лексичної одиниці, тобто довжина слова, об’єм словосполучення чи мовленнєвого кліше також мають вплив на нрав складності.

Встановлено, що складнішими для сприйняття і, відповідно, для засвоєння є найкоротші і найдовші слова, а також цілком об’ємні (протяжні) словосполучення і Навчання лексичного матеріалу - курсовая работа мовні кліше (звороти). Найбільш сприйнятливими є одиниці середньої протяжності, які дають, з однієї сторони, достатньо опор для сприйняття, а з іншої – ті, що не заважають сприйняттю своєю поганою оглядовістю; зазвичай це слова, що складаються з двох чи трьох складів. Врахування всіх зазначених факторів дає можливість визначити нрав лексичних (мовленнєвих) труднощів мовних Навчання лексичного матеріалу - курсовая работа одиниць. Від цього залежить значною мірою успіх подальшої роботи учителя над зменшенням цих складностей. А бота ця проводиться як в синтагматичному, так і в парадигматичному плані. Так, якщо складне слово нередко тренувати в контексті, тобто в синтагматичному зв’язку, то воно легше семантизується і засвоюється.

Одночасно і вдале Навчання лексичного матеріалу - курсовая работа групування, фонологічне, морфологічне, семантичне протиставлення мовних одиниць, тобто встановлення парадигматичних зв’язків, допомагає кращому їх запам’ятовуванню, тому що створює в пам’яті різні асоціації. З іншої сторони методично невдале створення асоціативних зв’язків збільшує складність. Так, якщо зовнішньо идентичені, але різні і нові для учнів слова і вирази Навчання лексичного матеріалу - курсовая работа зустрічаються поряд, то відбувається їх змішування, яке потім треба подолати додатково виконаними диференціювальними вправами (schützen – stützen – stutzen – stürzen – schürzen – scherzen – schmerzen – schwärzen).

Із цього прикладу зрозуміло, що сумарна складність цієї лексичної одиниці являє собою итог взаємодії всіх властивих їй труднощів. Верно використана методологія Навчання лексичного матеріалу - курсовая работа буде сприяти швидшому і успішнішому їх подоланню [25, с.181].

Наприклад, слово lassen може отримати методико-типологічну характеристику, у відповідності до якої, вимовляючи його, потрібно верно артикулювати звуки [l]. [а], не подвоювати звук [s], незважаючи на його подвійне написання –ss–. Що стосується функціональної направленості смислової структури, то вона розкривається в чотирьох варіантах Навчання лексичного матеріалу - курсовая работа: etw. lassen – що-небудь залишити, покинути; etw. tunlassen – веліти, примусити зробити що-небудь; sichetw. machenlassen – розпочати якусь діяльність, боту. Структурна складність в утворені словоформ (läßt, ließ). Ймовірність інтерференції за формальною идентиченістю невелика (lassen – fassen). Тип асоціативних зв’язків при пасивному (рецептивному) засвоєнні лексики – парадигматичний, при активному (репродуктивному) засвоєнні – синтагматичний Навчання лексичного матеріалу - курсовая работа: dasHeftinderSchulelassen, denKafferzuHauelassen, schreiben, lernen, lessen, auswendiglernenlassen; sicheinKleidnähenlassen; laß ihnkommen, reden, laß michsprechen! laß michinRivne! [28, c.153].

Загальна оцінка лексичних труднощів визначається метою засвоєння, тобто тим, як буде вживатися засвоєне слово – в репродуктивному чи рецептивному плані.

При активному мовленнєво-комунікативному (репродуктивному) вивченні іноземної мови важливо навчитися верно Навчання лексичного матеріалу - курсовая работа відтворити словесний звуковий комплекс, верно передати його графічно, верно утворити словоформу, верно поєднати його з іншими лексичними одиницями.

При пасивному (рецептивному) вивченні чужої мови важливо мозгіти розрізняти идентичені форми, наповнюючи їх певним контекстуальним знанням.

В умовах шкільного курсу навчання при оцінці лексичних труднощів важливішим є репродуктивний нюанс, який включає внутри Навчання лексичного матеріалу - курсовая работа себя нюанс рецептивний. Поки немає вичерпаних даних про складність кожної лексичної одиниці, доводиться у багатьох випадках самостійно використовувати прийоми оцінки лексичної складності у повсякденній боті учителя.

При визначенні ступеня складності лексичної одиниці для засвоєння слід брати до уваги також сферу її використання і функціонування. Так, труднощі активного словника, що обслуговує Навчання лексичного матеріалу - курсовая работа продуктивні види мовленнєвої діяльності – говоріння і письмо, нередко не співпадають з труднощами пасивного словника, необхідного для розуміння на слух та при читанні.

При автоматизації дій учнів з новими словами слід передбачати входи для зняття і подолання труднощів у засвоєнні різних лексичних одиниць.

Удобна мета навчання іноземної мови Навчання лексичного матеріалу - курсовая работа – спілкування в усній і письмовій формах, з 1-го боку, та важливість цілеспрямованого подолання лексичних труднощів, з іншого, викликають необхідність поєднання роботи над засвоєнням слів у зразках мовлення у відповідності до ситуації спілкування з роботою над ізольованими словами. (Питома вага роботи над ізольованим словом збільшується особливо на старшому ступені, де Навчання лексичного матеріалу - курсовая работа формується переважно пасивний лексичний мінімум у процесі самостійного читання).

2.2 Послідовність засвоєння лексичних одиниць

Вся бота над іншомовним словом виновата забезпечувати:

– створення мобільного словникового припасу;

– попередження його "витікання", забування;

– адекватне цілям спілкування його використання в усному мовленні.

На це спрямовані методи і прийоми навчання. Перед тим, як вибирати способи показу (пред’явлення) слова Навчання лексичного матеріалу - курсовая работа, учитель повинен проаналізувати слова, які підлягають засвоєнню, щоб прогнозувати можливі труднощі їх засвоєння.

Попередній аналіз лексики повинен також показати, на що учителю потрібно звернути особливу увагу, на семантизацію, чи відпрацювання вимови, чи на особливості вживання.

Лексична одиниця має форму і значення. Поняття форми включає:

а) слуховий Навчання лексичного матеріалу - курсовая работа образ – той, який чуємо;

б) артикуляційний, який утворюється під час вимовляння слова;

в) зоровий образ, з яким зустрічаємось у процесі читання;

г) рукомоторний образ, яким користуємось, кому пишемо.

Повне засвоєння форми слова або словосполучення передбачає послідовне оволодівання усіма цими видами, функцією і значенням. Лише тоді лексична одиниця увійде до активного мовного Навчання лексичного матеріалу - курсовая работа припасу і застосовуватиметься в усіх видах мовленнєвої діяльності. Таке застосування характерне для мовного матеріалу в молодших класах. Сучасна методика рекомендує таку послідовність опрацювання форми лексичної одиниці: подача слухового виду через аудіювання, перехід до артикуляції, а потім до читання і письма: служебник образ → артикуляційний образ → зоровий образ → рукомоторний образ Навчання лексичного матеріалу - курсовая работа. Ця послідовність випливає з концепції, що лежить в основі діючих підручників усної основи навчання іноземної мови. В основній школі значна увага приділяється формуванню пасивного припасу з метою розширення можливостей читання. Ця категорія лексичних одиниць подається через зоровий образ. Слово сприймається спочатку у друкованій формі, вимовляється, а в процесі дальшої роботи Навчання лексичного матеріалу - курсовая работа отдалі засвоюють його слуховий і, можливо, рукомоторний образи. Така послідовність дозволяє поступово переорієнтувати учнів на самостійне читання і поповнення пасивного припасу за його рахунок.

Однак слід підкреслити, що у всіх випадках лексична одиниця насамперед проговорюється (йдеться про зовнішнє або внутрішнє приговорювання). Слуховий образ і артикуляція є базовими формами функціонування Навчання лексичного матеріалу - курсовая работа слів. Це однаковою мірою стосується формування як активного, так і пасивного словникового припасу [27, с.56].

2.2.1 Введення і первинне закріплення лексичного матеріалу

Введення тих чи інших лексичних одиниць грає важливу роль у створенні слухо-зорово-моторного виду цих одиниць. Введення може здійснюватись контекстним або комбінованим методами.

Контекстуальний спосіб доцільно застосовувати у Навчання лексичного матеріалу - курсовая работа відношенні лексичних одиниць, які не мають особливих труднощів засвоєння. Їх пред’явлення у складі мовленнєвого виду виявляється достатнім для повноцінного сприйняття і адекватного повторення учнями. Пред’явлення потребує чіткого, правильного і багаторазового повторення мовленнєвого зразка. Безпосередньо перед подачею учитель повідомляє про введення нової лексики, мобілізує увагу учнів на Навчання лексичного матеріалу - курсовая работа її слухове сприйняття. Однак усного пред’явлення недостатньо для успішного формування трьохкомпонентного – слухо-зоро-моторного виду лексичної одиниці. Тому на наступному етапі необхідно залучити вимовляння мовленнєвого зразка [26, с.49].

Завдання первинного закріплення полягає у тому, щоб попередити забування нового матеріалу і забезпечити його збереження в пам’яті до того Навчання лексичного матеріалу - курсовая работа часу, поки не відбудеться його закріплення і активізація в ході мовленнєвих тренувань і практики. З психологічної точки зору в процесі первинного закріплення інформація про певну лексичну одиницю передається з короткотривалої у довготривалу пам'ять.

2.2.2 Семантизація лексичних одиниць

Семантизація, або осмислення, визначення значення лексичної одиниці є важливим компонентом у навчанні лексики. Спосіб семантизації Навчання лексичного матеріалу - курсовая работа залежить від нраву семантичної структури слова. Багатозначність у мові і багатозначність у шкільному словнику-мінімумі не співпадають. У шкільному курсі вивчається, здебільшого, головне значення слова. При семантизації відносно конкретного слова слід взяти до уваги, що в рецептивних видах мовленнєвої діяльності воно може зустрітися зі значенням, не передбаченим словником Навчання лексичного матеріалу - курсовая работа-мінімумом.

Бота над багатозначним словом виновата розподілятися, здійснюватись у міру необхідності пояснити чергове співзначення. При цьому потрібно зберігати безпосередньо-практичний напрям навчання. Лексичні правила наводяться, щоб вияснити семантичні спільності і відмінності, які ілюструються прикладами. На вибір методу впливає також семантизація і нрав співвіднесеності в лексичній одиниці лексичного і Навчання лексичного матеріалу - курсовая работа граматичного значення. Також, величавый вплив має словотвірна структура слова.

Додатковим методом семантизації є віднесеність тої чи іншої лексичної одиниці до більш чи менш повного еквівалента в рідній мові, тобто опора та переклад [3, с.78].

На вибір методу семантизації впливає і етап навчання, також цілі завдання лексики (репродуктивна і рецептивна).

Засвоєння мінімуму іншомовних Навчання лексичного матеріалу - курсовая работа слів – одна з необхідних мозгов автоматизованого сприйняття та переробки лексичної інформації тексту.

За даними психолінгвістики при рецептивному оволодінні лексичного матеріалу засвоєння слова слід розглядати як створення в акцепторі дій графіко-акустично-моторного і семантичного виду слова, тобто закладання своєрідного "психологічного еталона" слова. У процесі читання, слова тексту порівнюються з Навчання лексичного матеріалу - курсовая работа цим еталоном, у итогі чого слова впізнаються та осмислюються. Як свідчать дані психологічних досліджень, важливою умовою активного сприйняття й ефективного засвоєння будь-якого навчального матеріалу є опора на емоційний стан учнів. Навчаючи іншомовній лексиці можна успішно застосовувати опору на позитивні емоції [4, с.110].

Як відомо, будь-яка Навчання лексичного матеріалу - курсовая работа самостійна розумова діяльність, що має пошуковий нрав, супроводжується певною емоційною активністю учнів, оскільки їх розумова діяльність тісно пов’язана з чуттєво-емоційною сферою мислення. Пізнавальні емоції виникають саме тоді, если учень опиняється у своєрідній проблемній ситуації, яка є поштовхом до продуктивного мислення, спрямованого на її розв’язання. Багато создательів зазначають, що Навчання лексичного матеріалу - курсовая работа створення навчальної затруднительної ситуації може бути ефективним засобом підвищення активності, самостійності і продуктивності навчальної діяльності учнів.

Підкреслюючи важливість значення интенсивної розумової діяльності для розв’язання затруднительної ситуації, дехто з создательів не враховував при цьому певної ролі позитивних емоцій, що пов’язана із замиканням останньої ланки зворотної аферентації Навчання лексичного матеріалу - курсовая работа. Досягнення очікуваного результату пов’язане в людини з утворенням позитивних емоцій задоволення, які сприяють формуванню навичок. Емоції створюють сприятливі умови для запам’ятовування матеріалу і є важливим катализатором процесу мислення.

Ці положення можуть стосуватися і процесу засвоєння іншомовної лексики. Якщо учням не підказувати значення невідомого слова, а запропонувати визначити його з Навчання лексичного матеріалу - курсовая работа контексту, перед ними виникає своєрідна мовна проблемна ситуація. Процес розумового пошуку, що призводить до розв’язання затруднительної ситуації, не тільки допомагає учням действенно завершити мовну дію, а й переживається ними як позитивне емоційне задоволення. Така емоція створює сприятливі умови для формування в довготривалій пам’яті семантичного виду слова [5, с Навчання лексичного матеріалу - курсовая работа.17].

2.3 Гумор як засіб активізації розумової діяльності

На емоційний стан учнів має особливий вплив сміх, гумор. Про його позитивну дію говорять вчені, лікарі, вчителі. Почуття гумору не завжди є вродженим, але кожна людина може розвивати його у собі. Сміх – це чудове знаряддя в руках учителя. Гумор займає чільне місце у дітей Навчання лексичного матеріалу - курсовая работа будь-якого віку.

Велика кількість навчальних посібників мають у своєму складі матеріали гумористичного нраву.

Проведені дослідження проявили, що дотепні і цікаві тексти, які є у підручниках, дуже зацікавлюють учнів, а герої книжек, написаних з почуттям гумору, стають найпопулярнішими.

Якщо на уроці побутує гумор, жарт, то, як Навчання лексичного матеріалу - курсовая работа правило, встановлюється контакт між учителем та учнями, не буває порушень дисципліни. На уроках іноземної мови учні інколи втомлюються, виникає потреба в систематичній розрядці. Це сприяє кращому засвоєнню нового матеріалу. При систематизації лексики обширно використовується предметна і картинна наочність. При вивченні теми "Тварини" учитель може показати серію малюнків із зображенням тварин Навчання лексичного матеріалу - курсовая работа, виконаних у гумористичному стилі. Можна розповісти про Ляйпцігський зоопарк, в якому є "дитячий садок" для молодняка. В основі оформлення кліток лежать казкові мотиви. У зоопарку є леви та тигри. Їх експортують до інших зоопарків. У зв’язку з цим можна використати відомий жарт: InderWüsteSaharasichteingroßerLöweeinenkleinenLöwen. Der Навчання лексичного матеріалу - курсовая работа kleine Löwe hat Angst. Da sagt aber der große Löwe: „Guten Tag, bist du aush aus Leipzig?", а при (цьому) семантизації виразу Angst haben vor … показати картину: тварини (собака, кіт, миша, слон, вовк, заєць) бінажимать по колу. Під нею напис: Wer hat vor wem Angst [10, с.34].

2.4 Випереджувальний Навчання лексичного матеріалу - курсовая работа способ

Активізація іншомовних здібностей зумовлена передусім мотивацією навчання. Мотивація, як система спонукальних чинників є вихідним психологічним фактором успішного оволодіння іноземною мовою. Завдання вчителя – створювати умови позитивної мотивації навчання і наибольшего розкриття творчого потенціалу особистості у процесі оволодіння учнями іноземною мовою як засобом спілкування на між культурному рівні Навчання лексичного матеріалу - курсовая работа. Світлана Воротова вважає важливим спонукальним чинником і стимулом партнерські стосунки між викладачем та учнем. А це припускає і довіру, і дружбу, і повагу.

Кувшинов В. вважає найбільш ефективним способом навчання лексики випереджувальне введення лексики, яке він обширно використовував на всіх етапах у різних формах з урахуванням вікових особливостей учнів, рівня їх підготовки Навчання лексичного матеріалу - курсовая работа та інтересів. Вже в перший рік навчання випередження досяглось під час фонетичної зарядки із використанням римовок, з яких розпочинається кожен урок. Відпрацьовуючи їх за допомогою вимови шляхом аудіювання і повторення за вчителем хором та індивідуально, учні вивчили напамять ≈ 30 віршів, які мали у своєму складі більше 100 лексичних одиниць. У Навчання лексичного матеріалу - курсовая работа подальшому, працюючи з підручником, учні просто відзначали ці лексичні одиниці. З наступного року навчання фонетична зарядка перейшла у мовленнєву, яка проводилась у формі діалогу з класом. Зміст мовленнєвої зарядки змінювався і доповнювався, враховуючи як мовну підготовку школи, так і реалій з життя.

Зарядка позволяла не тільки з першої Навчання лексичного матеріалу - курсовая работа хвилини ввести учнів у іншомовне середовище, а й попередньо вводити, закріпити в їх пам’яті і повторити при багаторазовому вимовлянні лексику, пов’язану з багатьма сферами шкільного життя, побутом і розпорядком денька учня, календарем, погодою тощо.

Мовленнєва зарядка, на протязі всього уроку, тільки німецькою мовою (крім пояснення норм Навчання лексичного матеріалу - курсовая работа вимови, правил читання і граматики) викликає необхідність у тому, щоб поступово, з випереджанням вводити лексику класного вжитку, яка необхідна учневі для спілкування з учителем, однокашниками.

Враховуючи тяжкість засвоєння учнями лексичних одиниць, доцільно лексику вводити дозовано, в певній послідовності.

2.5 Ситуативний способ

Завдання удобного оволодівання іноземною мовою потребує пошуку шляхів удосконалення як методики навчання Навчання лексичного матеріалу - курсовая работа мовленнєвих навичок, так і уваги до організації мовного матеріалу, оскільки оволодіння словником грає велику роль у розвитку мовленнєвих мозгінь учнів, а лексичні одиниці – різнопланові і багатовимірні явища, що створює певні труднощі у засвоєнні. Оскільки мова ситуативна, то можна використовувати ситуації з самого початку роботи над словом. При цьому ситуацію Навчання лексичного матеріалу - курсовая работа розуміють як сукупність мовленнєвих і не мовленнєвих мозгов, які задають учневі, необхідних і достатніх для того, щоб він верно здійснив мовну дію у відповідності до наміченої комунікативної задачі [22, с.55].

Ситуації на мовленнєвому рівні ориентировані на організацію мозгов для реалізації самостійних висловлювань учнів, если перед ними 100їть Навчання лексичного матеріалу - курсовая работа завдання висловити власні думки і своє відношення до певних моментів. Увага учнів при цьому спрямована на задум, а не на ті мовні засоби, за допомогою яких він буде виражений. При презентації лексичних одиниць акцентується увага на обробленні цих мовних засобів, а ситуації покликані створювати комунікативний фон, тобто ту комунікативну спрямованість Навчання лексичного матеріалу - курсовая работа, яка буде сприяти вживанню слів у мовленні.

Нова лексика запам’ятовується, якщо вона буде виступати в асоціативні зв’язки з раніше вивченими словами. Асоціативні процеси сприяють мимовільному запам’ятовуванню.

Ситуації можна поділити на два типи: відкриті і закриті. Закриті ситуації характеризуються парадигматичними зв’язками слів (ці слова належать до однієї частини Навчання лексичного матеріалу - курсовая работа мови), наприклад "дні тижня". В закритих ситуаціях розрізняють упорядковані, які мають чіткі межі і чіткий порядок розташування елементів, і невпорядковані ситуації, які мають такі ж чіткі межі, але елементи можуть знаходитися у різних позиціях. Відкриті ситуації характеризуються синтагматичними зв’язками слів (слова, що належать до різних Навчання лексичного матеріалу - курсовая работа частин мови) [22, с.57].

Ситуації при введенні і закріпленні нового лексичного матеріалу є сходинкою підготовки до реалізації ситуації в мовленні. При презентації вони можуть бути співвіднесені з ситуативними етюдами. При використанні ситуацій учні проявляють зацікавленість і намагаються варіативно використовувати словниковий припас іноземної мови. Вони легше і самостійніше вживали ті сполучення, які були Навчання лексичного матеріалу - курсовая работа введені у процесі презентації з опорою на ситуативні прийоми. Ростовцева В.М. проводить приклад ситуації, який можна використовувати при презентації лексичного матеріалу з теми "Їжа" у 6 класі.

Для того, щоб учні гласили на цю тему, їм необхідно використовувати лексичні одиниці, які називають продукти харчування. Для введення і Навчання лексичного матеріалу - курсовая работа первинного закріплення цих слів можна запропонувати серію окремих ситуацій, які можуть бути визначені шляхом поєднання між собою і реалізовуватися на уроках. На першому заняття із вказаної теми учитель пропонує лексичний ряд слів на позначення продуктів – масло, сир, хліб, молоко. Для закріплення нових слів можна описати дії у відповідності до Навчання лексичного матеріалу - курсовая работа таких завдань: "Продукти куплені. Які з их ти покладеш у холодильник (в буфет)?". На наступному занятті учитель продовжує ідею першого уроку: "Згадаємо, що я приніс із магазину" і додамо нову лексику: ряд слів, який позначають інші продукти – риба, м'ясо, чай. "Сьогодні я купив ще …"

"Всі продукти в холодильнику Навчання лексичного матеріалу - курсовая работа, але його треба розморозити. Назви продукти, які тобі треба вийняти з холодильника. Побачимо, хто кращий помічник – все вийми сам і не залишить мені роботи". Це завдання може мати нрав змагання.

Для тренування нового матеріалу можуть використовувати ситуації, які носять ідею надання допомоги комусь. Наприклад: "Допоможи мені зготувати суп. Які продукти ля Навчання лексичного матеріалу - курсовая работа цього візьмеш?" "Допоможи бабусі накрити стіл на обід. Що ти поставиш на стіл?" [22, с.59].

При такому поданні матеріалу, встановлюються лексичні зв’язки нових слів з уже вивченими, зокрема з дієсловами. Учні знайомляться зі сферою вживання нових слів у типових для их ситуаціях.

Можливість використання ситуативних прийомів у Навчання лексичного матеріалу - курсовая работа боті з лексичним матерікрасном на етапі презентації є однією із відповідей на питання про пошук шляхів, що забезпечують швидке включення нового матеріалу у мовлення.

2.6 Типи вправ у навчанні лексики

Основним типом вправ у навчанні лексики є умовно-комунікативні, рецептивно-репродуктивні та продуктивні вправи, в яких учень сприймає зразок мовлення і виконує Навчання лексичного матеріалу - курсовая работа з ним певні дії (в усній або письмовій формі) згідно створеної учителем ситуації мовлення, виконуючи такі види вправ:

– імітація зразка мовлення;

– лаконічні відповіді на альтернативні запитання вчителя;

– підстановка у зразок мовлення;

– завершення зразка мовлення;

– розширення зразка мовлення;

– відповіді на інші типи запитань;

– самостійне вживання лексичних одиниць у реченні;

– об’єднання Навчання лексичного матеріалу - курсовая работа зразка мовлення у понад фразові єдності – діалогічну та монологічну.

Якщо учитель починає із загальних питань, на які очікує короткі відповіді, він перевіряє розуміння учнями лексичних одиниць; почати репродукцію мовної лексичної одиниці доцільно або з імітації зразка мовлення, або з лаконічних відповідей на альтернативні запитання, де матеріал для відповіді учня Навчання лексичного матеріалу - курсовая работа "закладений" у запитанні вчителя.

Поряд з умовно-комунікативними у процесі засвоєння лексичних одиниць застосовуються і не комунікативні вправи:

а) на засвоєння форми і значення лексичних одиниць;

б) на засвоєння сполучуваності слів.

Дотримання усіх зазначених разумов навчання дозволяє зробити навчання іншомовної лексики більш ефективним.

Висновки

Завдяки історичним стосунком Навчання лексичного матеріалу - курсовая работа, географічній близькості між німецькомовними країнами та Україною, інтенсивному економічному, культурному та політичному обміну, німецька мова не лише не втратила, а й закріпила свій офіційний статус другої іноземної мови в Україні. Про це свідчить четверте місце у світі, яке Україна займає за абсолютною кількістю тих, хто вивчає німецьку мову Навчання лексичного матеріалу - курсовая работа. А таких, згідно зі статистикою 1235 – 647.

Однак ситуація може кардинально змінитися, якщо в Україні не проводити інтенсивної роботи щодо забезпечення якісного викладу та навчання німецької мови і якщо підготовка вчителів і викладачів буде відбуватися без урахування конкретних соціокультурних і мовно-політичних тенденцій, а саме, політичного розвитку України та світу загалом; розширення ЄС Навчання лексичного матеріалу - курсовая работа та подальшої інтеграції, міграційних потоків та утворення мультикультурних суспільств, розвиток сучасних інформативних та комунікативних технологій.

В першу чергу потрібно підвищити рівень зацікавленості учнів у вивченні німецької мови шляхом мотивації навчальної діяльності. Розвивати інтерес до культури західноєвропейських людів. Щоб вивчити іноземну мову, потрібно, передусім, якомога у більшому об Навчання лексичного матеріалу - курсовая работа’ємі засвоїти лексику цієї мови і правила її застосування. Лексикологія німецької мови грає найважливішу роль і займає найпершу сходинку на шляху її оволодіння.

У цій боті ми дослідили методи навчання лексики, цілі, особливості лексичних одиниць, визначили методичну типологію лексики німецької мови.

Опираючись на практичний досвід вчителів, обрисовали ситуативний та випереджувальний методи Навчання лексичного матеріалу - курсовая работа навчання.

Дослідили, що гумор на уроці іноземної мови сприяє кращому і швидшому засвоєнню нових лексичних одиниць. Адже жарти швидше зберігаються у пам’яті, ніж сухі правила.

Таким чином, лексичний матеріал німецької мови, шкільний словниковий припас – це той розмовний мінімум, яким учні повинні володіти в основній школі. Завдання вчителя у Навчання лексичного матеріалу - курсовая работа цьому випадку – донести до учнів, засвоїти і закріпити якомога більше лексичних одиниць для того, щоб учні використовували їх у подальшій практиці спілкування.

Перечень використаних джерел

1. Бім І.Л. Теорія і практика навчання німецької мови в середній школі. – М.: Просвіта, 1988.

2. Бланк Л.Д. До питання про зв'язок лінгвістичної Навчання лексичного матеріалу - курсовая работа теорії з удобного викладу лексики // Викладання іноземних мов: історія і практика. – М.: Наука, 1971. – С. 106-118.

3. Бухбіндер В.А. Основи методики викладання іноземних мов. – К.: Вища школа, 1986.

4. Вишневський О.І. Діяльність учня на уроці іноземної мови. – К.: Рад. шк., 1989.

5. Гревцева Г.М. Преподавательічна скарбничка (нім. м) // Відродження. – 1994. – № 9. – С. 16-19.

6. Друзь Г.О Навчання лексичного матеріалу - курсовая работа. Раціоналізація процесу засвоєння іншомовної лексики // Рідна школа. – 2002. – № 1. – С. 61-65.

7. Жилко Н.М. Організація лексичного матеріалу на етапі його первинного засвоєння у процесі навчання читання: У кн.: Методика викладання іноземної мови. – Вип. ІІ. – К.: Рад. шк., 1992. – С. 89-93.

8. Загадки на тему "DieNatur"// Методична мозаїка: Додаток до журнальчику ІМШ. – 2007. – № 1. – С. 29.

9. Злато орська Навчання лексичного матеріалу - курсовая работа Р.Л. Чи потрібна учня німецька мова? // ІМШ. – 1990. – № 5. – С. 92-93.

10. Златогорська Р.Л. Роль гумору на уроках і позакласних заняттях німецької мови // ІМШ. – 1980. – № 6. – С. 34-37.

11. Краснова Ж.Є. Шкільний словотвірний мінімум: яким він має бути? // ІМШ. – 1981. – № 2. – С. 76-69.

12. Кричевські К.С. До питання про зміст лексичних правил у навчанні іноземної мови // ІМШ. – 1998. – № 4. – С. 23-30.

13. Кузьменко Навчання лексичного матеріалу - курсовая работа Ю.В. Вправи для формування лексичних навичок // Бібліотека журнальчику "Іноземні мови". – 2003. – № 4. – С. 21-25.

14. Мальцева Д.Г. Мовні афоризми німецької мови літературного походження // ІМШ. – 1993. – № 3. – С. 20-25.

15. Мацуєв О.А. Німецька мова у сільській школі // Іноземні мови в навч. закладах. – К.: Пед. преса, 2004. – № 2. – С. 86-89.

16. Міллер Н.О. Вправи на засвоєння антонімів нім Навчання лексичного матеріалу - курсовая работа. мови // ІМШ. – 1989. – № 3. – С. 77-79.

17. Навчання лексичного матеріалу. Сучасна технологія навчання іншомовного матеріалу. – К.: Ленвіт, 1996. – С. 39-51.

18. Заславська А.Н. Німецьку вивчає понад мільйон українців // Іноземні мови в навч. закладах. – К.: Пед. преса, 2006. – № 6. – С. 120-122.

19. Пісні німецькою мовою // ІМШ. – 2003. – № 1. – С. 71-72.

20. Пісні про зиму німецькою мовою // ІМШ. – 2002. – № 1. – С. 110.

21. Померанцева Т.А. Використання приказок і скоромовок Навчання лексичного матеріалу - курсовая работа на уроці нім. мови // ІМШ. – 2001. – № 2. – С. 50-53.

22. Ростовцева В.М. Використання ситуації при презентації лексики // ІМШ. – 1988. – № 4. – С. 55-60.

23. Сахно С.Л. Власні імена на уроці німецької мови // ІМШ. – 1991. – № 3. – С. 78-81.

24. Стеценко О.О. Про основі лексичні операції в мовній діяльності // Питання романо-германської філології: МВІМ. Вип. 3: Республіканський науково-методичний збірник. – К.: Рад. шк Навчання лексичного матеріалу - курсовая работа.., 1976. – С. 142-247.

25. Стеценко О.О. Про систему вправ для навчання лексики іноземної мови в середній школі // Питання романо-германської філології та методики викладання іноземної мови: Республіканський науково-методичний збірник. – К.: Рад. шк., 1974. – Вип. 1. – С. 180-183.

26. Томах ін Г.О. Лексика з культурним компонентом значення // ІМШ. – 1980. – № 6. – С. 47-50.

27. Шамов А.Н Навчання лексичного матеріалу - курсовая работа. Навчання лексичної сторони іноземної мови у VІІ класі // ІМШ. – 1988. – № 4. – С. 55-60.

28. Шапкіна О.М. Лінгвістичні передумови розширення словника учня на основі багатозначності: У книзі: Питання романо-германської філології та методики викладання іноземної мови. Вип. 6. – К., 1979. – С. 151-156.

29. Яковіна Г.О. Прислів’я і приказки при вивченні лексики німецької мови // Іноземні мови. – 1999. – № 2. – С Навчання лексичного матеріалу - курсовая работа. 59-61.

30. Ямкова Н.А. Вивчення лексики у V – VІ класі за допомогою гри з картинами // ІМШ. -1979. – № 2. –С. 46-48.

31. Großworterbuch Deutsch als Fremdsprache. – Langenscheidt. – Berlin. – 2008.nauchno-prakticheskij-zhurnal-stranica-2.html
nauchno-prakticheskogo-seminara.html
nauchno-prakticheskoj-konferencii-uchashihsya-pskovskoj-oblasti-shag-v-budushee-rekomenduet-vashu-rabotu-dlya-uchastiya-v-vserossijsk.html