Наукаска зар анализаторы жане жалпы клиникалык зар зертеу откызылды.

Зар анализы: Зар молшеры – 100 мл Тусы – коныр молдырлыгы - молдыр Салыстырмалы тыгыздыгы – 1020 рН - 6,0 LEU – neg NIT - neg PRO – neg GLU – norm KET – neg UBG–17umol/LД BIL – norm ERI - neg

Наукаста кандай патология аныкталады:

Темыр тапшылыкты анемия

Гемолитикалык анемия

Обтурационды саргаю

Вирусты гепатит

Созылмалы холецистит

#34

50 жастагы ер адам, кант диабеттынын екыншы типымен 5 жыл ауырады. Кант томендеткыш Наукаска зар анализаторы жане жалпы клиникалык зар зертеу откызылды. препараттарды туракты кабылдайды. Сонгы кездеры тангы беттын ысынуы, АК 170\100 мм.рт.ст. дейын жогарлау байкалган. Наукастан кандай зардын зертханалык корсеткыштерын коремыз:

кетонурия

микроальбуминурия

гемоглобинурия

эритроцитурия

никтурия

#35

Наукас 62 жаста ардайым он жак кабырга астындагы ауру сезымыне, саргаюга, дене кызуынын жогарлауына, терысынын кышуына шагымданады. Объективт; иктериялык теры жамылгысына, терыде касыган ыздер корынеды, тылы ылгалды, саргыш жагындымен жабылган, ышы Наукаска зар анализаторы жане жалпы клиникалык зар зертеу откызылды. улкейген. Ышын пальпациялаганда он жак кабырга астында булшык ет ригиттылыгы байкалады, ауру сезымды, терен пальпация жасаганда бауыр улкейгены байкалады, шеты шектелген. Биохимиялык кан талдауын тексеру тагайындалган. Кандай биохимиялык корсеткыштерды бырыншы кезекте тексеру керек;
Жалпы белок, альбумин
Креатинфофокиназа МВ, миоглобин
Кышкылды фосфатазаны, лактатдегидрогеназаны
Мочевина, креатинин
Жалпы билирубин, сылтылы фосфатаза

#36

Кабылдау болымыне аяк Наукаска зар анализаторы жане жалпы клиникалык зар зертеу откызылды. астынан он жак кабырга астындагы приступ тарызды ауру сезымыне, кусу жане ол женылдык акелмейтыныне, алсыздыкке шагымданып тусты. Анамнезынды – озын сонгы апта ышынде ауырдым деп санайды, ауызына кышкыл дам келгенде жане он жак кабырга астындагы ауру сезымыне, асыресе майлы тагам жегенде жане шарап колданганда ауырлык сезымы пайда болганнан бастап.Объективты: тылы ылгалды Наукаска зар анализаторы жане жалпы клиникалык зар зертеу откызылды., саргыш жабынды мен жабылган жане саргаю бар. Пальпация кезынде ышынде ауру сезымы он жак кабырга астында байкалады, ыш булшык еттеры козган жане он жак кабырга астын ургылаганда ауру сезымы пайда болады жане дем алган кезде кушейеды. Наукаска кандай ферментты тексеруге бырыншы болып тагайындау керек;
сылтылы фосфатаза
Кышкылды Наукаска зар анализаторы жане жалпы клиникалык зар зертеу откызылды. фосфатазы
Амилазаны
Креатинфосфокиназа –М

Креатинфосфокиназа-МВ

#37

Вирусты гепатит А бар наукаска тыкелей жане тыкелей емес билирубин тексеру жургызылды. Кандай корытынды мумкын болады;
Тыкелей жане тыкелей емес билирубин жогарлайды
Жалпы белок жогарлап жане тыкелей емес билирубин томендейды
Жалпы жане тыкелей емес билирубин жогарлайды
Жалпы жане тыкелей емес билирубин томендейды
Жалпы жане тыкелей емес билирубин –референсты манде

#38

67 жастагы Т. наукаст, шолдеуге Наукаска зар анализаторы жане жалпы клиникалык зар зертеу откызылды., зардын коп молшерде болынуыне, ауыздагы кургау сезымыне,алсыздыкке, аралык аймактагы терынын кышуына шагымданып кабылдау болымыне туседы.Осы шагымдар 3 ай бурын басталган. Бойы 160 см, дене салмагы 92 кг. Жалпы жагдайы канагаттанарлык. Теры асты май кабаты калындаган.Каннын биохимиялык анализы жане зардын жалпы клиникалык зерттеуы жургызыледы. Кандай натижелерды наукастан кутуге Наукаска зар анализаторы жане жалпы клиникалык зар зертеу откызылды. болады:

Биохимиялык кан анализы: гипогликемия, ЖЗА – глюкоза (-), зардын тыгыздыгы 1010

Биохимиялык кан анализы: гипергликемия. ЖЗА – глюкоза (+) , зар тыгыздыгы 1040

Биохимиялык кан анализы: гипербилируминемия, ЖЗА – уробилин (+++),зар тыгыздыгы 1020

Биохимиялык кан анализы: гиперурикемия. ЖЗА – оксалаттар (+++), зар тыгыздыгы 1015

Биохимиялык кан анализы: гипопротеинемия. ЖЗА – белок (+), зар тыгыздыгы 1020

#39

Жастагы наукасты профилактикалык тексеру кезынде офтальмолог касан кабыктын липоидты Наукаска зар анализаторы жане жалпы клиникалык зар зертеу откызылды. догасын аныктайды. Ксантоманы аныктаган терапевтке жыберып, биохимиялык кан анализын тагайындайды.

Липидты диапазон корсеткыштеры:

Холестерин – 6,5 ммоль/л
Триглицеридтер – 3,0 ммоль/л
ТЖЛП – 1,5 ммоль/л
ТТЛП – 3,0 ммоль/л

Наукаста гиперлипопротеидемиянын кай типы болуы тан:

I тип

II тип

III тип

IV тип

V тип

#40

65 жастагы канда холестерин денгейы 7,0 ммоль/л, триглицеридтер 2,25 ммоль/л, атерогендык индекс 4,2. Журектын ишемиялык ауру Наукаска зар анализаторы жане жалпы клиникалык зар зертеу откызылды. дамуы каупы каншалыкты жогары :

Оте жогары

жогары

мардымсыз

томен

багалау мумкын емес

#41

68 жастагы наукас эссенциальды артериальды гипертензиямен (диагноз 6 жыл бурын койылган. кардиоренальды синдромды аныктау ушын емдеушы дарыгер диагностикалык зертханалык тест тагайындайды. Кандай тест жургызылуы керек:

Физикалык жуктемеден кейын ренин денгейын аныктау

Глюкозага турактылык тестын жургызу

Буйректын концентрациялау мумкындыгын аныктау ( Зимницкий сынамасы бойынша)

Гломерулярлы фильтрациялау жылдамдыгын аныктау Наукаска зар анализаторы жане жалпы клиникалык зар зертеу откызылды. ( Реберга –Тареев сынамасы бойынша)

Кургак тамактану испытания

#42

67 жасар наукас екпынды, откыр асказан аймагындагы ауру сезымыне шагымданып кабылдау болымшесыне туседы. Каннын биохимиялык зерттеуынен кейын КФК – МВ – 25 U\l, АСТ - 41 U\l аныкталады. Кандай манызы бар, биохимиялык корсеткышты косымша жургызу керек:

Лактатдегтдрогиназа-1

Лактатдегидрогеназа-2

Креатинкиназа-М

Креатинкиназа –В

Тропонин Т

#43

Кабылдау болымшесыне 65 жастагы наукас 2 сагат бурын Наукаска зар анализаторы жане жалпы клиникалык зар зертеу откызылды. басталган сол жак кеуде жасушасындагы жедел устама тарызды ауру сезымыне шагымданып тусты. Наукаска кургак химия комегымен миоглобинды зерттеу тагайындалды. Кай биоматериал зерттеуге кажет:

Артериалды кан

Зар

Ликвор

коктамырлык кан

сылекей


navyazchivij-motiv-doklad.html
navyazivanie-problematiki.html
naya-rabota-na-temu-malij-biznes-i-ego-perspektivi-v-regione-520830-ekonomika.html